Senter for
psykofarmakologi
Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Ny forskning fra avdelingen kan bidra til tryggere bruk av antidepressive legemidler

Stipendiat Line Skute Bråten har nylig fått akseptert artikkel med et banebrytende farmakogenetikkfunn. Senter for psykofarmakologi publiserte i 2008 en sentral artikkel som viste betydningen av genvarianten CYP2C19*17 som koder for økt enzymaktivitet. Oppfølgingsstudier viste likevel at den varianten ikke forklarer en betydelig andel av pasientene med økt enzymaktivitet av for eksempel escitalopram og sertralin. Bråten har nå ved hjelp av sekvenseringsteknikker identifisert en ny genvariant som er like hyppig forekommende og gir enda større reduksjon i serumkonsentrasjon av escitalopram. Dette funnet vil kunne øke nytteverdien av farmakogenetiske tester av blant annet SSRI fremover.

 

Med ansettelse av førsteamanuensis og klinisk farmakolog Erik Sveberg Dietrichs får avdelingen også inn forskningskompetanse i grenseflaten mot basale bivirkningsmekanismer. Dietrichs har nylig fått tildeling av Forskningsrådet for å studere rytmeforstyrrelser forårsaket av psykofarmaka. Ulike antidepressiver og antipsykotika er rapportert å kunne gi slike bivirkninger. Det er ønskelig å studere EKG-målinger og ulike genvarianter i pasienter med serumkonsentrasjonsmålinger av psykofarmaka. Dette blir gjennomført med samarbeidspartnere i Tromsø og Glascow.

Kursleder Sigrid Narum ønsker velkommen til kurs

Digitalt heldagskurs 

Tema: Behandlingsresistens

Dato: 27. april 2021

 

Behandlingsresistens er temaet for psykofarmakologikurset 2021. Manglende effekt og tap av effekt er en gjentagende problemstilling ved bruk av psykofarmaka.

Vi vil belyse fenomenet behandlingsresistens fra forskjellige vinkler inkludert biologisk variasjon, toleranseutvikling og interaksjoner.

 

Program og påmelding finner du her.

Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Nye farmakogenetiske analyser

Det analyseres for flere punktvarianter (SNPs) på genene som koder for CYP-enzymene. Vi har nå utvidet analyserepertoaret vårt med to nye SNPs, som i hovedsak finnes hos afrikanere. Dette gjelder CYP2D6*17 og CYP2B6*18. Det vil ikke gi noen praktisk endring med tanke på rekvirering, da disse variantene nå vil inngå i alle analyser der det rekvireres CYP2D6 og/eller CYP2B6.

I tillegg har vi utviklet metode for å analysere en genetisk variant av enzymet COMT (katekol-O-metyltransferase) som har betydning for smertelindrende effekt av opioider. COMT inngår nå i opioid-panelet, som er aktuelt ved manglende effekt (som ikke kan forklares av toleranseutvikling) eller bivirkninger av opioider.

Diakonhjemmet Sykehus

Senter for psykofarmakologi

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
+47 22 02 99 40 psykofarmakologi@diakonsyk.no

www.psykofarmakologi.no

Endre dine opplysninger eller meld deg av e-postlisten.